Overtuigingen. Geëigende patronen. Identiteit. Zingeving.

De succesfactor: Mensen.
Maatwerk. Samenhang.

 

Het initiëren van verandering begint met contact.

Kunt u de deur openen? Waar heeft u behoefte aan? Is er iets dat u weerhoudt?

logo CoachCompanen

Verandering als gegeven.

Uw organisatie is continu in ontwikkeling. Dat vraagt van uw medewerkers wendbaarheid: mee gaan in verandering, en liefst een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie leveren. Wendbare medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, zijn proactief, staan open voor nieuwe rollen, werken samen, leren samen en zijn assertief genoeg om initiatief te nemen. Zij zetten hun wendbaarheid in zowel in het belang van uw organisatie, als in het eigen belang.

Waarom toch die ‘weerstand’?

U ervaart dat ‘veranderen’ voor veel van uw medewerkers lastig is. Hoe sterker de druk tot verandering, des te groter de weerstand lijkt. Bij veel veranderprogramma’s ontstaat frustratie over het tempo. De investeringen in communicatie, in opleiding, in het veranderen van de werkwijze (zoals Agile) lijken slechts beperkt het gewenste effect te hebben. Ook bij leidinggevenden ontstaat twijfel over de haalbaarheid hun medewerkers te mobiliseren tot verandering: “Ze willen niet!”. Niets menselijks is hen vreemd; gestuurde verandering roept over het algemeen inderdaad weerstand op.
Lukt het u om draagvlak te creëren voor verandering?

Wendbaarheid: willen, kunnen en durven.

Meestal begrijpen mensen rationeel de noodzaak om in beweging te komen en te blijven. Voor elk individu zijn er echter persoonlijke factoren (drijfveren, overtuigingen en angsten) die bepalen of hij of zij in de praktijk ook stappen kan, wil en durft te zetten.
Werken aan wendbaarheid vereist dan ook méér dan het communiceren van een ambitie, het overtuigen van de noodzaak of het veranderen van de werkwijze.

Wat ís wendbaarheid?

Effectief omgaan met feedback, bewuste keuzes maken, de dialoog aangaan, reflecteren, experimenteren en zelf verantwoordelijkheid nemen zijn de ingrediënten die de wendbaarheid van het individu bepalen – vaardigheden die vaak worden aangeduid als ‘persoonlijk leiderschap’.

Is wendbaarheid te ontwikkelen?

Ja, dat is mogelijk. Met een aanpak die recht doet aan de ontwikkeling van ieders persoonlijk leiderschap. Een aanpak waarin óók de specifieke context van de organisatie wordt meegenomen, en die de ontwikkeling van teams verbindt met de persoonlijke ontwikkeling.
Een aanpak ook die zichzelf versterkt. Immers, als medewerkers eenmaal concrete stappen zetten, ontdekken zij ook dat veranderen leuk is en dragen dat uit. Wat anderen weer stimuleert en uitdaagt, en uiteindelijk bijdraagt aan het engagement en de verbinding binnen de hele organisatie.

Veiligheid en vertrouwen vraagt om professionele distantie.

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en wendbaarheid gaat voor elk individu over persoonlijke drijfveren, overtuigingen en angsten.
De dialoog die leidt tot zelfinzicht komt alleen tot stand in een volstrekt veilige omgeving. Het experimenteren met ‘nieuw gedrag’ vergt een basis van vertrouwen. Daarmee is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle aanpak, dat aan medewerkers een volkomen veilige omgeving wordt geboden!
De kans dat uw aanpak om wendbaarheid te vergroten succesvol is, is dan ook vele malen groter als u laat zien dat u deze behoefte aan veiligheid respecteert door de inzet van onafhankelijke, externe gesprekspartners.
Door de gerichte inzet van deze externe expertise, neemt de effectiviteit van alle interne initiatieven en investeringen sterk toe.

Hoe kom ik tot zo’n aanpak?

Het ontwikkelen van individuele wendbaarheid en de ontwikkeling van teams vraagt bij uitstek om professionele expertise op het terrein van coaching. Om coaching en verwante instrumenten effectief en in samenhang in te zetten, is het van belang dat coaches handelen vanuit de context van úw organisatie, onderling goed afstemmen en dat een goede balans wordt gevonden in de ontwikkeling van professionals, teams en individuen.
Om tot een kosteneffectieve aanpak te komen, wilt u -uiteraard in samenspraak- een realistisch plan opstellen.

Kortom, u wilt in co-creatie komen tot een coherente aanpak waarin uw medewerkers en teams werken aan wendbaarheid vanuit de context van uw organisatie. Aangenaam: CoachCompanen

Samen werken aan wendbaarheid

CoachCompanen is gespecialiseerd in het werken aan wendbaarheid. Wij richten ons op de kern: de ontwikkeling van gedrag en attitude bij individuen en teams.
Samen met u stellen we een gerichte aanpak op, die recht doet aan de context van úw organisatie. Deze aanpak steunt op drie sleutels tot succes:

Coaching vanuit úw context

Coaching, teamcoaching en intervisie kunnen een significante invloed hebben op de wendbaarheid van uw medewerkers. Tegelijkertijd: coaching is géén panacee!
Samen met u kijken we naar de context van uw organisatie. In welke fase van verandering bent u? Wat zijn de randvoorwaarden? 

Sommige van uw medewerkers zien direct de mogelijkheden die een wendbare en autonome attitude hen biedt; zij omarmen gretig het begrip persoonlijk leiderschap.

Andere medewerkers staan niet meteen te juichen bij “verandering”, en hebben een aantal fases te doorlopen alvorens ze toe zijn aan het ontwikkelen van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Het is voor hen van belang dat zij begrijpen wat het nut is van de verandering, dat ze inzien dat de verandering ander gedrag en/of vaardigheden van hen vraagt én dat zij het vertrouwen hebben zich op dit terrein te kunnen ontwikkelen. Pas dán heeft het zin om coaching, intervisie of training aan te gaan.

Met u bepalen we een gerichte aanpak, met doelstellingen die recht doen aan de fase van ontwikkeling:

  • Veranderbereidheid vergroten: Medewerkers individueel laten inzien dat zij persoonlijk belang hebben bij het ontwikkelen van gedrag en attitude. Daarvoor is het nodig om open in gesprek te gaan over twijfels, zorgen en bedenkingen. Resultaat van deze stap is dat medewerkers de veranderingen binnen de organisatie kunnen betrekken op hun eigen ontwikkeling: de noodzaak tot veranderen wordt vertaald in nieuwe kansen
  • Verandervermogen vergroten: Medewerkers begeleiden om effectief te zijn in een omgeving die voortdurend verandert. Wat een medewerker nodig heeft om effectief en flexibel te zijn, verschilt van persoon tot persoon. De wendbare medewerker:
   • Is weerbaar, ervaart veerkracht.
   • Wil zichzelf blijvend ontwikkelen en anderen daarbij helpen;
   • Kan reflecteren; is zich bewust van zichzelf en zijn omgeving;
   • Gaat de dialoog aan.

   Resultaat van deze stap is een medewerker die open staat voor verandering en zich verder wil ontwikkelen

  • Verandernoodzaak overbrengen: Soms is voorafgaand aan genoemde stappen een derde invalshoek van belang: de medewerker(s) te overtuigen van de noodzaak voor de organisatie om te veranderen, en de daaruit voortvloeiende noodzaak om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Resultaat van deze stap is dat medewerkers begrip hebben voor de (urgentie van) van veranderingen – een randvoorwaarde om aan de slag te gaan met de bereidheid en het vermogen om hier invulling aan te geven.

Maatwerk en samenhang: Meer effect, minder kosten

Werken aan wendbaarheid vereist maatwerk – zowel voor individu als organisatie.
Door gerichte en samenhangende interventies versterken wij het succes van de verander-initiatieven binnen uw organisatie – van ’transformatie’ tot ‘Agile’ tot ‘duurzame inzetbaarheid’. Veel effect voor een redelijke investering!

Het verandervermogen van de organisatie én de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt bepaald door het persoonlijk leiderschap van de medewerker(s). Persoonlijk leiderschap is daarmee een randvoorwaarde om de medewerker zélf verantwoordelijkheid voor ontwikkeling te geven, én om meer zelfsturing binnen de organisatie creëren.

Aangezien uw medewerkers op verschillende manieren leren en geraakt worden, bieden wij een waaier aan ontwikkelmogelijkheden: teamcoaching, individuele coaching, workshops, trainingen en (begeleide) intervisie.

Ook elke organisatie kent zijn geheel eigen context. Elementen die van invloed zijn op de aanpak, zijn onder meer de fase van ontwikkeling, de urgentie van verandering, de betrokkenheid van medewerkers en de cultuur. Ook vanuit dat perspectief vergt ‘werken aan wendbaarheid’ maatwerk.

Het belangrijkste is wellicht de samenhang tussen alle initiatieven die ingrijpen op de ontwikkeling van en de samenwerking tussen medewerkers. Van “Agile” werken tot de beoordelingscyclus, van vakopleiding tot interne communicatie, van “Engagement” tot “Cultuur”: de effectiviteit neemt met sprongen toe als medewerkers samenhang ervaren en als alle initiatieven elkaar versterken.
Daarbij kan ook de juiste volgordelijkheid een rol spelen: is de medewerker in staat en bereid om initiatieven en verantwoordelijkheden op te pikken?

Het is onze ambitie om een bijdrage te leveren aan alle lopende initiatieven – eerder een katalysator dan een alternatief spoor.

Graag bespreken wij met u de bedrijfseconomische afwegingen. Door samenhang én door het voorkómen van dubbelingen, wordt de Return on Investment (ROI) van alle ontwikkelinspanningen significant vergroot!

Samen met u inventariseren wij graag de mogelijkheden om het ‘werken aan wendbaarheid’ optimaal in te bedden!

Onze (eigen) wijze van werken

We zijn door jarenlange ervaring eigenwijs geworden. We geloven in een bepaalde manier van werken, omdat we gezien hebben dat deze werkt. Kenmerkend voor CoachCompanen:

 • Je kunt niet overal goed in zijn. We zijn gespecialiseerd in wendbaarheid. Op dat gebied bieden we niet alleen coaching, maar ook workshops, begeleide intervisie en trainingen.
 • We zien coaching niet als los instrument, maar als een middel in relatie tot de context. Er kúnnen bijvoorbeeld dingen naar boven komen die hem/haar ervan weerhouden om mee te bewegen, die meer in de context dan bij de medewerker liggen. Wij gaan de dialoog aan over de vraag wat “weerstand” is, en wat in de context opgelost zou moeten worden.
 • We bieden een palet aan instrumenten die elkaar versterken, om het gewenste resultaat, de wendbare medewerker, te bereiken.
 • Co-creatie: We overleggen over de aanpak en de definitie van succes. We voelen ons medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling – en zijn daarbij niet bang voor voortschrijdend inzicht.
 • We zijn gecertificeerde coaches. Van de 63.000 “coaches” in Nederland zijn er ongeveer 1.500 gecertificeerd door de professionele beroepsorganisaties. De coaches van CoachCompanen zijn allen aangesloten bij een beroepsorganisatie en op de hoogste niveaus gecertificeerd volgens internationale keurmerken (EIA en ICF).

Kortom:
Wij creëren een aanpak in co-creatie met de opdrachtgever, wij nemen de context van de organisatie mee in onze coaching en wij zorgen dat er cohesie is tussen al uw initiatieven om te werken aan wendbaarheid.