Vertrouwen. Betrouwbaar. Veilig

Transparant. Professioneel. Op maat.

Privacy en vertrouwen zijn essentiële  randvoorwaarden in ons vak.

Uw persoonlijke informatie ligt bij ons achter slot en grendel!

logo CoachCompanen

Privacy

CoachCompanen verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website, van (potentiële) opdrachtgevers, van coachees, van coaches en van andere relaties. Ieders persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Via onderstaande link kunt u ons privacybeleid inzien. In dit document gaan wij nader in op uw rechten, op de wijze waarop wij uw gegevens beschermen en op onze procedures ten aanzien van bewaartermijnen en borging. In dit document vindt u ook onze contactgegevens die u kunt gebruiken bij vragen, opmerkingen of in geval van een mogelijk (vermoeden van een) datalek.

Voor het gemak geven wij hier een praktische samenvatting van de hoofdlijnen.

 

CoachCompanen gebruikt haar website voor marketingdoeleinden en kennisdeling.

Wij zijn zeer terughoudend in het verzamelen van informatie over de bezoekers van onze website. Meer informatie vindt u op de pagina “Cookiebeleid“.

Uitsluitend als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website starten wij met het vastleggen (verwerken) van persoonsgegevens. Door uw gegevens op de website in te vullen en te verzenden, bevestigt u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.

 

Van al onze relaties, inclusief mogelijke toekomstige relaties, leggen wij de gegevens vast die nodig zijn om contact te leggen danwel contact te onderhouden.

Van organisaties en personen waarmee wij een (veelal contractuele) werkrelatie hebben, zoals opdrachtgevers, leveranciers en coaches leggen wij daarnaast de gegevens vast om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en continu te verbeteren, inclusief ondermeer de formele (juridische en financiële) relatie en  inhoudelijke informatie ten aanzien van de voortgang van projecten.

Wij hanteren voor de diverse categorieën aan relaties en gegevens bewaartermijnen die passen bij het doel van de verwerking.

Coaching is een zaak van vertrouwen; een coachtraject speelt zich af binnen de vertrouwensrelatie tussen Coachee en Coach.

Daarom blijft alle persoonlijk-inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de coachee ook binnen die relatie: CoachCompanen verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor contact, planning en een adequate administratieve afhandeling. 

Alle coaches van CoachCompanen beschikken over een onafhankelijke accreditatie/certificering door een of meer van de beroepsverenigingen en werken op basis van een (Internationale) Ethische Code of Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van de coach zijn geëxpliciteerd. De coaches van CoachCompanen zijn zelfstandig beroepsbeoefenaren; hun praktijk voldoet aan de eisen van de privacywetgeving.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij alert en zorgvuldig en verwerken we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve communicatie en goede samenwerking met onze relaties.

Wij nemen maatregelen om (blijvend) te voldoen aan de betreffende regelgeving (zoals AVG / GDPR).

Aan deze regelgeving ontleent u rechten, zoals onder meer het inzien, corrigeren of verwijderen van gegevens. Tevens kunt u met ons contact opnemen als u klachten heeft – u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Voor vragen, opmerkingen, het uitoefenen van uw rechten, een (vermoeden van een)  datalek of klachten kunt u ons bereiken via privacy@henkw5.sg-host.com of één van de andere kanalen zoals genoemd in ons privacybeleid.

 

Zie voor ons cookiebeleid de betreffende pagina.