Wendbaarheid. Weerbaarheid. Willen, kunnen, durven. 

Toekomstbestendig.  Duurzaam. Zelfsturend.

Een deur kan geforceerd geopend worden –  maar dat geeft vaak schade.

De sleutel (of de olie … ) ligt in een persoonlijke benadering.

Wat zijn de drijfveren? Waar liggen drempels? Hoe neemt u zélf verantwoordelijkheid?

logo CoachCompanen

Uw organisatie toekomstbestendig

Met inzet van CoachCompanen werkt u aan een toekomstbestendige organisatie. Alert reagerend op vragen uit de markt, steeds gericht op aanpassing en innovatie. De sleutel?
Medewerkers die in staat zijn zélf richting te geven aan hun optimale bijdrage aan de organisatie én aan hun eigen ontwikkeling. Leidinggevenden die op natuurlijke wijze het beste uit uw mensen halen. En een cultuur waarin ‘leren in de praktijk’ en ‘teamontwikkeling’ vanzelfsprekend zijn.

Immers, de duurzame wendbaarheid van individuen, teams en organisatie wordt slechts in geringe bepaald door hard- of soft skills. De essentie ligt in de laag daaronder: het niveau van overtuigingen, geëigende patronen, identiteit, zingeving en angsten.
Zelfsturing, zingeving, wendbaarheid en weerbaarheid krijgen vorm door te leren reflecteren, feedback te kunnen geven en ontvangen en richting te geven aan het eigen functioneren. Dit is bij uitstek het terrein van coaching en (begeleide) intervisie.

Een onderscheidende aanpak

Onze aanpak onderscheidt zich op drie terreinen van de “klassieke” inzet van coaching:

logo_25

CONTEXT: “Klassieke” coaching richt zich exclusief op de coachvraag van het individu. Wij verdiepen ons in de context van de organisatie, snappen de dynamiek van veranderingsprocessen en plaatsen de coachvraag altijd (ook) in de context van uw organisatie – wat de effectiviteit en praktische toepasbaarheid enorm versterkt.

logo_25
CO-CREATIE : Met u als opdrachtgever creëren wij in co-creatie een samenhangende aanpak. In deze aanpak combineren wij de ingrediënten (interventies, doelstellingen en doelgroepen) tot een á la carte menu. Ons uitgangspunt daarbij is ‘strategic alignment’: Hoe bedden wij de verschillende interventies zo effectief mogelijk in in bestaande processen en initiatieven?!?
logo_25

COHERENTIE: Door onze methodische aanpak ontstaat cohesie tussen de individuele coaching van meerdere individuen, tussen teamontwikkeling en persoonlijke coaching én tussen de individuele doelstellingen en de ambitie van de organisatie.

De optimale mix aan ingrediënten

Wij stellen samen met u een gezamenlijke aanpak vast. In deze aanpak stellen wij de optimale mix aan activiteiten vast. Daarbij kijken we naar vier dimensies:

Hoe zetten we onze interventies optimaal in?
Om de wendbaarheid van leidinggevenden, teams en individuen te vergroten zijn op verschillende niveaus interventies mogelijk: individuele coaching, teamcoaching, intervisie, workshops en/of trainingen.
Klik voor meer details
Individuele coaching
Individuele coaching in dit kader houdt in een compact, op wendbaarheid toegespitst traject waarin de context expliciet wordt meegenomen. Doen we bij uw organisatie ook ‘klassieke’ coachtrajecten van 6 tot 8 sessies over andere thema’s, dan zullen we daarin altijd wendbaarheid en persoonlijk leiderschap als thema meenemen.

Teamcoaching
Aan teams (afdelingen, projectteams, leidinggevenden) die gezamenlijk willen werken aan effectief gedrag in tijden van verandering, bieden wij teamcoaching met thema’s als het samen ervaren van urgentie, het vertrouwde durven loslaten, samen creëren en/of samen werken aan waarden, vertrouwen en ontwikkeling. Het werkt doorgaans effectief om teamcoaching te combineren met gerichte individuele coaching.

Intervisie
Een plezierige en efficiënte ontwikkeltool voor medewerkers die zich verder willen bekwamen in allerlei aspecten rondom wendbaarheid en eigen leiderschap is (begeleide) intervisie. Deze vindt plaats in kleine groepen (5-7 deelnemers) bestaande uit medewerkers met soortgelijke functies. Deelnemers brengen zelf de thema’s of vraagstukken in. De aanwezige deskundigheid wordt benut, gedeeld en daarmee vermenigvuldigd. Onze rol als begeleider van deze intervisie is het aanreiken van intervisiemodellen, waarmee de deelnemers diepgang kunnen bereiken en waarmee de groep op gestructureerde wijze inzichten, feedback en reflecties teruggeeft ten aanzien van ingebrachte casuïstiek.

Workshops
Een workshop is een kortdurende bijeenkomst waarin overdracht van kennis hand in hand gaat met het actief werken aan een thema. U kunt hierbij denken aan een masterclass rond het thema wendbaarheid en aan workshops waarin elke keer een ander aspect van wendbaarheid centraal staat, zoals bijvoorbeeld feedback geven, autonomie en reflectieve vaardigheden.

Trainingen
In een (meerdaagse) training rondom persoonlijk leiderschap-wendbaarheid zullen uw medewerkers actief met alle facetten ervan aan het werk gaan. Door het meerdaagse karakter is er tussen de trainingsdagen gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen en een verdiepingsslag te maken – mogelijk ondersteund door (e-)coaching.
Wie behoren tot de doelgroep?
In samenspraak met uw team bepalen we de focus bij het ontwikkelen van teams, professionals en leidinggevenden.
Klik voor meer details
Professionals
Voor iedere professional is het ontwikkelen van “Persoonlijk Leiderschap” van belang. Naast het ontwikkelen van assertiviteit, beïnvloedingsvermogen en effectief professioneel gedrag zien wij dat twee thema’s steeds weer terugkomen:
 • Het omgaan met verandering
 • De ene professional ziet in elke verandering nieuwe kansen, de ander zet door angst, onzekerheid of uit gewoonte de hakken in het zand. De ene professional krijgt energie van nieuwe kansen, de ander geraakt in een burn-out door ineffectief te reageren op onzekerheid.
 • Het nemen van verantwoordelijkheid
 • De ene professional neemt het heft in handen, de andere professional laat het allemaal op zich afkomen. De ene professional zoekt een nieuwe omgeving als de huidige omgeving niet bevalt, de ander “duikt” of verwijt het de omgeving als hij of zij professioneel onder druk komt te staan.
Wij ontwerpen samen met de professional een toegespitst traject waarin onderwerpen als identiteit, zingeving, geëigende patronen, (beperkende) overtuigingen en angsten/onzekerheid een plek krijgen. Daarnaast staan we ook stil bij thema’s als reflectievermogen, assertiviteit en weerbaarheid.

Leidinggevenden
Uiteraard gelden alle bovenstaande elementen ook voor leidinggevenden. Voor hen is het “omgaan met onzekerheid” niet alleen een persoonlijk element – juist in tijden van verandering en onzekerheid is voor medewerkers de rol van de leidinggevende essentieel.
Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij én vorm geeft aan zelfsturing en decentrale verantwoordelijkheid, én de juiste context biedt zodat medewerkers en teams in de dagelijkse praktijk effectief omgaan met veranderingen en tegelijkertijd vanuit vertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling.
In samenspraak met de leidinggevende bepalen wij de prioriteit. Werken we eerst aan het ontwikkelen van eigen wendbaarheid zoals hierboven beschreven? Of ligt de focus bij het creëren van de juiste context voor het team? In dat geval bieden wij een coachtraject waarin onderwerpen als het loslaten van controle, het ontwikkelen van coachende vaardigheden, de persoonlijke attitude en consistentie in ‘verhaal’ en gedrag aan de orde komen.
Naast persoonlijke coaching kan intervisie een waardevol vervolg zijn. Lees in deze context ook het artikel ‘Leiderschap in een veranderende omgeving’.

Teams
Aan teams (afdelingen, projectteams, MT’s, directieteams) die gezamenlijk willen werken aan effectief gedrag in tijden van verandering bieden wij teamcoaching. Voorbeelden van thema’s zijn het samen ervaren van urgentie, het vertouwde durven loslaten, samen creëren of samen werken aan waarden, vertrouwen en ontwikkeling. Een effectieve vorm is om teamcoaching te combineren met gerichte individuele coaching.
Voor teams (leidinggevenden, professionals) die willen leren van elkaars kennis en ervaring zetten wij ook intervisie in.
In welke fase van verandering bevindt de organisatie zich?
Afhankelijk van de fase waarin de doelgroep zich bevindt, formuleren wij met u haalbare doelstellingen.
Klik voor meer details
Hoe urgent is de noodzaak tot veranderen? Hoe adequaat gaan medewerkers om met de noodzaak tot veranderen? In onze aanpak differentiëren wij (per doelgroep) naar drie fasen.
[A] Veranderbereidheid vergroten.
Wij hanteren hiertoe twee scenario’s: (1) U doet dit zelf met ondersteuning van CoachCompanen, of (2) u besteedt dit uit.
 • [A.1] CoachCompanen ondersteunt uw leidinggevenden.
  Wij ondersteunen leidinggevenden zodat zij zelf deze gesprekken kunnen voeren. Dat doen we door korte theorie, praktische tips en realistische oefeningen vooraf en door tussentijdse evaluatie en advies tijdens de uitvoering van de gesprekken. Mogelijke ingrediënten zijn:
  • Workshop voor managers over weerstand (welke vormen weerstand zijn er, hoe ga je ermee om). Managers krijgen handvatten om te achterhalen waar de weerstand zit. Ze leren ook hoe ze weerstand kunnen ombuigen naar een ontwikkelvraag;
  • Workshop over werkobservaties en feedback geven. Managers ontdekken onder meer hoe medewerkers die zeggen “dit allemaal allang te doen” in beweging te krijgen;
  • Intervisie voor leidinggevenden;
  • Gesprekken met leidinggevenden (tussentijdse evaluatie en reflectie).
 • [A.2] CoachCompanen voert uit.
  • Wij organiseren een workshop met u en uw leidinggevenden om in overleg te bepalen hoe de gesprekken te positioneren;
  • Wij voeren gesprekken met individuele medewerkers om weerstand te achterhalen en indien van toepassing om te buigen in een ontwikkelvraag.
[B] Verandervermogen vergroten (begeleiden):
Het versterken van het verandervermogen is de kern van onze bijdrage. Wij zetten daar een palet aan instrumenten voor in:
 • Coaching van individuele medewerkers;
 • Teamcoaching;
 • Trainingen/workshops op het gebied van wendbaarheid en weerbaarheid (zoals bijvoorbeeld ‘reflecteren’, ‘feedback geven’ en ‘stress-preventie’) voor medewerkers en leidinggevenden;
 • Coaching van leidinggevenden, coach the coach (met als doel het coachend leiderschap van managers te versterken);
 • Begeleide intervisie.
[C] Verandernoodzaak overbrengen:
Soms is voorafgaand aan bovenstaande een extra fase gewenst: Waar nodig ondersteunen wij u bij het overbrengen van de noodzaak tot verandering.
Essentieel: De strategische keuzes maakt u zelf, en u staat zelf op de zeepkist. Wij helpen in deze stap achter de schermen, door u inzicht te geven in de te verwachten vragen en bezwaren van medewerkers bij de transformatie naar een lerende organisatie -een organisatie waarin medewerkers zélf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling, in lijn met de ontwikkeling van de organisatie-.
Hoe ondersteunen wij u?
 • Wij bieden een workshop voor leidinggevenden over de succesfactoren van de lerende organisatie (psycho-educatie). Door leidinggevenden meer achtergrond te bieden, zijn zij beter in staat om de boodschap over te brengen en te reageren op (kritische) vragen;
 • Als u de enige leidinggevende bent of in een duo opereert, bieden we dezelfde inhoud aan via executive coaching.
Hoe bedden wij de interventies op natuurlijke wijze in in de bestaande organisatie?
Wij streven naar een vanzelfsprekende ontwikkelcultuur; wat zijn geschikte aangrijpingspunten? Hoe creëren we synergie tussen alle initiatieven? Hoe creëren we 'Strategic Alignment'?
Klik voor meer details
Wij denken dat “ontwikkeling” niet naast, maar binnen de bestaande processen en initiatieven vorm moet krijgen. Door samenhang en synergie te creëren neemt de ROI (Return On Investment) van uw investeringen significant toe. Voorbeelden van aangrijpingspunten?
 • Management Development
  Wij helpen graag om “verandervermogen” in te bedden in uw MD-programma. Enerzijds gaat dit over het verandervermogen van (toekomstig) leidinggevenden, door coaching en intervisie. Anderzijds is het van belang om (toekomstig) leidinggevenden te scholen in de dynamiek van verandering, persoonlijk leiderschap en omgaan met onzekerheid bij medewerkers. Wij bieden daartoe workshops en trainingen aan.
 • Medewerkertevredenheid en Employee Engagement
  Veel organisaties werken met een regulier onderzoek naar Medewerkertevredenheid of Employee Engagement. Het communiceren over de resultaten wordt veelal gezien als ‘rituele dans’. Leidinggevenden zien dit onderzoek vaak als (vergelijkend) rapportcijfer, en kunnen goed rationaliseren waarom hun afdeling afwijkt van het gemiddelde.
  In onze ervaring is dergelijk onderzoek een uitstekende aanleiding om op persoonlijk niveau initiatieven te nemen!
  Daarnaast geeft dergelijk onderzoek een mooie kans om de effectiviteit van alle investeringen in ontwikkeling te monitoren.
 • Onboarding
  Het Onboarding-programma voor nieuwe professionals is een uitgelezen kans om nieuwe medewerkers te schetsen wat u van hen verwacht, én welke faciliteiten u biedt om aan deze verwachtingen te voldoen. Wij bieden hiertoe onder meer workshops op het terrein van verandervermogen als op het terrein van stress-preventie.
 • Curriculum en vakopleidingen
  Binnen veel organisaties en voor veel beroepen bestaat een helder curriculum voor de vakmatige kant van de professionele ontwikkeling. Graag bespreken wij met u op welke wijze we zowel het verandervermogen van het individu als psycho-educatie (inzicht in menselijk gedrag) een plaats in dit curriculum kunnen geven.
 • Individueel scholingsbudget
  Steeds meer organisaties kiezen ervoor om medewerkers zelf verantwoordelijkheid te geven voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dit komt dan tot uiting in een individueel scholingsbudget. Tegelijkertijd bestaat er zorg of dit budget effectief en kwalitatief wordt besteed. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden om hier – in balans tussen eigen verantwoordelijkheid en kwaliteitsborging – invulling aan te geven.

Ons commitment

Samen werken aan resultaat
Bovenstaand hebben we de ingrediënten geschetst die wij in samenspraak met u inzetten om tot een effectief en realistisch plan te komen.
In één of meerdere workshops stellen wij met u de gezamenlijke aanpak op, passend bij uw prioriteiten, uw specifieke context en uw middelen. Ter voorbereiding houden wij een aantal interviews, om een onafhankelijk beeld te krijgen van wat er leeft en wat de ongeschreven regels zijn.

In het gezamenlijke plan formuleren wij niet alleen de aanpak, maar ook de wijze waarop wij gezamenlijk sturing geven:
• Welk instrument, wanneer, voor wie?
• Hoe bepalen we of een onderdeel succesvol is?
• Hoe hangen de verschillende onderdelen met elkaar samen?

Wij nemen in ons plan ook meetmomenten en evaluaties op, zodat we tussentijds gericht kunnen monitoren en bijsturen.

Uitvoering van het plan van aanpak
Tijdens de uitvoering houden we u op de hoogte van onze voortgang en bevindingen. Daarbij geven wij u feedback over de “rode draad”; mochten er bijvoorbeeld door meerdere medewerkers obstakels worden genoemd, dan signaleren we dat – uiteraard zonder de veiligheid en het vertrouwen van de medewerker te schaden.

Mocht het nodig zijn om bij voortschrijdend inzicht het plan van aanpak bij te stellen, vinden wij dat niet meer dan vanzelfsprekend: Wendbaarheid geldt ook voor onszelf!